Dynamické hutnenie


Metóda Cofra dynamického hutnenia je rýchla a osvedčená technika hutnenia zemín. Podložné vrstvy sú hutnené z povrchu terénu padaním 9 – 16 ton ťažkého závažia z vopred určenej výšky v intervaloch od 40 do 80 úderov za minútu. Celkové zhutnenie závisí od typu zeminy, od vstupnej energie, požadovaného stupňa zhutnenia a je merateľné až do hĺbky 8 m pod úrovňou terénu.

 

Prevádzanie dynamického hutnenia prebieha nasledovne:

  • pláň musí byť vodorovne upravená a rozdelená do hutených sektorov vo vopred zvolenom rastri 
  •  pásový nosič s hutniacou nohou hutní zeminy podľa požiadavky budúcej stavby a posúva sa smerom dozadu (Obr. 1)
  • po ukončení hutnenia sa prevádzajú kontrolné skúšky zhutnenia pomocou statických penetračných sond (Obr. 2) vo vybraných hutnených sektorov (vo všeobecnosti je to každý druhý, ale závisí to od celkovej plochy)    

                          11

     Obr. 1: Príklad postupu dynamického hutnenia

 

Použitie dynamického hutnenia je vhodné v nesúdržných zeminách, pri prechodových oblastiach napr. skládok a pri zakladaní objektov  na neúnosnom podloží (napr. medzistaničné priestory atď.)

 

    22

     Obr. 2: Výsledky statickej penetracnej sondy pred hutnením a po hutnení

      (oddelené čiarou)

 

Použitie hutniacej nohy závisí od požiadavky zhutnenia prostredia. Používame 3 typy o Ø 1,5m; 2,0m a 2,6m. V závislosti od požadovaného stupňa a hĺbky zhutnenia sa zvolí potrebný priemer (čím je Ø nohy menší, tým sa dosiahne väčšia hĺbka). Použitie dynamického hutnenia je vhodné aj v intraviláne, kde minimálna vzdialenosť od zástavby je cca 15,0 m, s tým, že je potrebné merať vibrácie v budove. Vzdialenosť sa dá aj skrátiť napr. vytvorením ryhy pred alebo v okolí budovy.