Mikropilotový systém Augeo

Inovatívne techniky zakladania

Rýchla výstavba na málo únosnom podloží na vysoko stlačitelných pôdach vyžaduje aplikáciu inovatívnych technológií zakladania, ktoré dokážeme ekonomicky aplikovať v širokej škále. Mikropilótový systém AuGeo od spoločnosti Cofra BV bol vyvinutý na základe tejto požiadavky. Systém AuGeo sa skladá z mikropilót založených na únosnom podloží, ktoré sú prekryté geomrežou a nesúdržným materiálom /štrkodrva, štrkopiesok/.

AuGeo, riešenie bez sadania

augeo04Systém AuGeo pozostáva z výpočtom definovaného počtu pilót navrhnutých v štvorcovom alebo trojuholníkovom rastri. Pilóty sú inštalované s rozšírenou oceľovou pätou do únosného podložia. Rozšírená hlava pilóty rozdeľuje zaťaženie na "roznášaciu vrstvu", ktorá pozostáva z vrstvy nesúdržného materiálu /štrk, štrkodrva/ medzi 2 vrstvy výstužných jednoosých geomreží s veľmi nízkou deformáciou. "Roznášacia vrstva" zabezpečuje rovnaké rozloženie sily na jednotlivé mikropilóty. Aplikačný raster mikropilót je závislý od veľkosti budúceho zaťaženia. Pilótové násypy sú často aplikované na projektoch, kde stavba musí byť odovzdaná bez sadania v krátkom časovom termíne. Systém AuGeo nachádza uplatnenie aj v oblastiach s už jestvujúcou infraštruktúrou, kde je použitie vibračných metód nevhodné, resp. by mohlo dôjsť k poškodeniu sadaním už existujúcich stavieb.

Navrhovanie systému AuGeo

Geomreža/textlília je navrhnutá s použitím Britskej technickej normy BS 8006 "Code of practice for strengthened/reinforced soils and other fills." Dve vrstvy geomreží sú položené jedna na druhej tak, že prvá vrstva geomreže je uložená v pozdĺžnom smere násypu a druhá vrstva geomreže v pravom uhle na pozdĺžne uloženú prvú vrstvu. Kalkulácia ukazuje, že požadovaná pevnosť geomreže/geotextílie stúpa, zatiaľ čo hrúbka násypu klesá, čo je spôsobené zväčšenou vzdialenosťou mikropilót. Spoločnosť Cofra-Chemia poskytuje BS 8006 metódy kalkulácie spracované do podoby tabuľkového procesoru Excel.

Inštalácia

auhlavicaAuGeo pilóty sú inštalované z povrchu konštrukčnej vrstvy. Hlavica Cofra MY - 200 je používaná na zatláčanie oceľovej pažnice s priemerom 220 mm a hrúbkou steny 10 mm. Vnútri oceľovej rúry je plastová rúra s uzatvoreným koncom obsahujúcim oceľovú platňu na zakladanie, ktorá slúži ako rozšírená päta pilóty. Zatláčanie rúr sa vykonáva stálou rýchlosťou minimalizujúcou rozrušovanie podložia a nainštalovaných mikropilót. Pri dosiahnutí požadovaného odporu /min. 30 t/ pri zatláčaní je pažnica následne vytiahnutá. Mikropilóty AuGeo systému môžu byť aplikované až do hĺbky 25m. Plastová rúra zostáva v podloží, zatiaľ čo oceľové puzdro je vytiahnuté. Takto aplikovaná rúra je zrezaná do potrebnej dĺžky, osadená výstužným "košom" a následne je vyplnená betónom, vrátane hlavy pilóty. Priestor medzi pilótami je zaplnený pieskom a zhutnený do úrovne pilótových hlavíc. Vo vhodných podmienkach je možné dosiahnuť inštalačnú rýchlosť do 20 (30) pilót za hodinu. Okrem priebežnej vizuálnej kontroly inštalácie prebieha tiež kontrola elektronickým meracím systémom kvality počas inštalacného procesu. Počas inštalácie sú automaticky zaznamenávané údaje, ako sú penetračná hĺbka a penetračný odpor. Tým sa vytvorí záznam pre každú pilótu, ktorý dokumentuje, že pilóta je založená na únosnom podloží.

AuGeo je registrovaná ochranná známka