Vertikálne drény Mebradrain

Kde a prečo aplikovať vertikálnu drenáž?

m19Konsolidácia zemín s použitím vertikálnych drénov je aplikovateľná v oblastiach so stlačiteľnými a vodou nasýtenými zeminami ako sú íly a piesčité íly. Tieto pôdy sú charakteristické veľmi krehkou štruktúrou a značným medzizrnným priestorom, ktoré sú zvyčajne zaplnené vodou. Keď zaťaženie ako dopravný násyp alebo hrádza sú umiestnené na mäkkých stlačitelných zeminách, svojou váhou môžu spôsobiť značné sadanie. Toto sadanie môže vyvolať vážne konštrukčné problémy počas výstavby, resp. po výstavbe stavebného diela.

Každé zaťaženie môže viesť k zvyšovaniu tlaku vody v póroch. V nepriepustných pôdach sa táto voda rozptyľuje veľmi pomaly a pozvoľna odteká z preťaženej oblasti. Navyše zvýšený tlak v póroch môže spôsobiť nestabilitu pôd, v dôsledku čoho môže dôjsť k vzniku šmykových plôch. Tieto nestability spomaľujú budovanie konštrukcie násypov z dôvodu rizík pôsobenia pórových tlakov. Vertikálny drenážny systém Mebradrain znižuje konštrukčný čas potrebný pre výstavbu a zároveň zvyšuje stabilitu diela.

Vertikálna drenáž urýchľuje konsolidáciu

Na urýchlenie konsolidačného procesu je nevyhnutné skrátiť dráhu odtekania pórovej vody zo zeminy. Toto je možné dosiahnuť práve inštaláciou Mebradrain-ov do stlačiteľnej vrstvy zeminy. Pórová voda prúdi pod tlakom (násyp) horizontálnym smerom k najbližšiemu drénu a voľne ním odteká mimo nasýtených zemín. S pomocou Mebradrain-u sa doba konsolidácie významne skráti a obyčajne môže byť dosiahnutá už počas výstavby. Ak je komplikované zabezpečiť priťaženie násypom, môže byť použitý vákuový systém, ktorý sa po prekrytí drénovaného úseku HDPE izolačnou fóliu a jej ukotvení, pod tlakom ťahá pod geomembránou na stimuláciu tlaku normálne vytvoreného zaťažením od násypu.

MebraDrain

md88MebraDrain - MD je prefabrikovaný vertikálny drén obsahujúci polypropylénové jadro extrudované na vysokoflexibilnú konfiguráciu navrhnuté na prenos prúdiacej vody v oboch smeroch jadra. Jadro je obalené pevným a trvanlivým netkaným polypropylénovým filtrom s výbornými filtračnými vlastnosťami. MD je dodávaný v štyroch typoch: MD 7407, MD 7007, vhodné pre projekty s nízkymi nárokmi na maximálnu hĺbku drenáže do 25 m a pomerom stlačiteľnosti do 20% a typy MD 88, 88M vhodné pre aplikácie do hĺbky 60 m a pomerom stlačiteľnosti do 50% bez poklesu drenážnych schopností. Oba typy sú dodávané s filtrom pre konkrétne pôdne pomery na stavbe. MD je podrobený priebežnej kontrole kvality pre zabezpečenie vysokých drénovacích schopností a spoľahlivej funkcii na stavbe po priťažení.

Stabilizácia pôd - rozšírená po celom svete

MD sa stal jedným z najpoužívanejších prefabrikovaných vertikálnych drénov na svete. Celosvetové používanie MD v mnohých projektoch na stabilizáciu neúnosných území predstavuje viac ako 200 miliónov inštalovaných metrov, je pozitívnym dôkazom spokojnosti zákazníkov. Inštaláciou MD je zabezpečená vysoká kvalita a vysoká drenážna kapacita. Výhody systému MD:

  • Malé porušenie vrstiev zemín
  • Garantované oddrénovanie prostredia aj pri vysokom pôdnom tlaku a deformácii
  • Jadro a filter môžu byť dodávané podľa typu zeminy
  • Vysoká rýchlosť inštalácie (priemerne 8.000 m/deň jedným strojom)
  • Variabilita systému pre skrátenie času konsolidácie podľa požiadaviek stavby
  • Zabudovanie drénov do hĺbky maximálne 60 m
  • Jednoduchá kontrola inštalácie
  • Výstupná dokumentácia z aplikačných strojov v elektronickej podobe

Filtračná membrána

Filtračná membrána má dôležitú funkciu v štruktúre vertikálnych drénov MD. Pozostáva z pevnej a odolnej netkanej polypropylénovej textílie známej pod obchodným názvom TYPAR. Membrána slúži ako filter umožňujúci prechod podzemnej vody k jadru drénu, zároveň zabraňuje prenikaniu jemných častíc do jadra, a tým sa zabraňuje zanášaniu filtra.

V prípade výskytu horizontálnych priepustných vrstiev v podloží, pôsobením priťaženia od násypu prúdi pórová voda prostredníctvom priepustných vrstiev k najbližšiemu vertikálnemu drénu. Za účelom využitia týchto priepustných vrstiev sa drenážne vlastnosti priepustného filtra musia prinajmenšom vyrovnať týmto priepustným vrstvám. Kedže má filter MebraDrain-u väčšiu relatívnu priepustnosť ako väcšina typov zemín, je zaručená efektívna drenáž vo vrstevnatých zeminách.

Laboratórne testy

Vlastnosti a funkčnosť MebraDrain-u boli rozsiahle skúmané a testované renomovanými nezávislými laboratóriami. Výsledky týchto testov sú k dispozícii. Navyše sú k dispozícii detailné správy terénnych testov a uskutočnených projektov, ako aj softvér pre výpočet najefektívnejšieho rozmiestnenia drénov a aplikačné videokazety zachytávajúce účinok vertikálneho drenážneho systému. Ak máte záujem o niektoré z horeuvedených materiálov, resp. v prípade akýchkoľvek ďalších otázok, bez váhania nás kontaktujte.

MEBRADRAIN je registrovaná ochranná známka