ObrázokNadpisTextVideoOdkaz
/files/images/slider/stenen.jpg Cofra štrkové piliére

Štrkové piliére sa používajú ako jedna z metód zlepšenia neúnosných zemín a eleiminácii sadania. Cofra – Chemia s.r.o. je schopná inštalovať štrkové piliére pomocou špeciálnych súprav pripevnených k našim štandardným základným jednotkám. Opýtajte sa nás na možnosti realizácie štrkových piliérov pre váš projekt. 

Cofra štrkové piliére

Čo to je

Štrkový piliér je prvok, ktorý je vyplnený nesúdržným materiálom a zároveň zhutnený a je inštalovaný v jemnozrných zeminách. Štrkový piliér prenáša zaťaženie do únosných vrstiev alebo vplyvom roztláčania zlepšuje okolitú zeminu.

Ako to funguje

Inštalácia piliérov z nesúdržných materiálov významne zlepšuje základové zeminy. Zahutnením materiálu do zeminy sa dosiahne vyššia pevnosť a únosnosť celého systému.

Vo vysoko stlačiteľnom prostredí vytvára konsolidačný proces, kde zároveň pôsobí ako drenážny prvok. To vedie k výraznej redukcii celkového a sekundárneho sadnutia.

Počas vysokej seizmicity tvoria významný stabilizačný prvok prostredia a znižujú vysoké pórové tlaky vznikajúce počas zemetrasení.

Štrkové piliére môžu vykazovať vyššie dosadnutie ako pilótové zakladanie, ale nižšie dosadnutie ako klasické konsolidačné metódy. Aby sa zabránilo nadmernej spotrebe kameniva, sú vhodné do prostredia s šmykovými parametrami > 15 kPa.

Prečo sa to používa

Štrkové piliére sa používajú na zvýšenie šmykových parametrov základovej zeminy a tak isto ako aj zábrana proti stekuteniu. Používajú sa v jemnozrnom prostredí kde nie je možné využiť naše hutniace techniky. Štrkové piliére sa používajú na zvýšenie únosnosti a obmedzeniu sadania prenosom zaťaženia do únosných vrstiev.

Oblasti použitia

Štrkové piliére sa používajú v následujúcich oblastiach:

  • Infraštruktúra: Cofra Štrkové piliére sa používa na urýchlenie výstavby, cestných a železničných násypov, vzletových a pristávacích dráhach a odbavovacích plochách letísk a prístavných oblastí
  • Bagrovanie a rekultivácia: Štrkové piliére sa používajú ako zábrana voči presadaniu zemín a eliminujú stekutenie prostredia
  • Ťažba: Cofra štrkové piliére je možné použiť na zlepšenie základových pomerov pre výstavbu na starých výsypkách
  • Stavebníctvo: Štrkové piliére sa používa na urýchlenie výstavby akýchkoľvek násypových telies a zlepšenie základovych pomerov pre vysoko zaťažené skladové plochy a podlahy
  • Zmiernenie skvapalnenia: Štrkové piliére sa používajú na elimináciu skvapalnenia v presadavých zeminách

Použitie štrkových piliérov je vhodné pre nasledujúce typy zemín:

Ako prebieha realizácia

Cofra štrkové piliére sa inštalujú pomocou vibračných ihiel namontovaných na hydraulických rýpadlách. Vibračná ihla je vložená do prostredia do projektovanej hĺbky pomocou prúdov vody a vzduchu. V navrhovanej hĺbke sa do vytvorenej dutiny pridá štrkovitý materiál. To sa môže uskutočniť spôsobom spodného podávania, pri ktorom sa štrkovitý materiál pridáva na vrch vibračnej ihly a vedie sa k hrotu pomocou prívodnej rúrky alebo spôsobom horného podávania, pri ktorom sa štrkový materiál pridáva na povrch a padá do vytvorenej dutiny.  

Pri oboch metódach sa vibračná ihla počas vytvárania piliéra pohybuje hore a dole v 0,5 m krokoch. Pri opätovnom vložení vibračnej ihly do vytvoreného piliéra sa materiál roztlačí do strán, po ktorých sa môže pridať nový materiál. Ďalší 0,5 m úsek sa spracuje potom, čo zavibrovaná časť dosiahne požadovaný teoretický priemer alebo stanovené limitné hodnoty projektom.


Metóda spodného plnenia Metóda plnenia zhora