ObrázokNadpisTextVideoOdkaz
/files/images/slider/chemia_-_pushov2.jpg Násypy na pilotách

Spoločnosť Cofra – Chemia s.r.o. je jedným z priekopníkov v oblasti zakladania násypov na pilótach. V prípade, kde naše konsolidačné metódy pri zakladaní násypov su nedostačujúce, vyvinula naša spoločnosť systém AuGeo, ktorý zabezpečuje rýchlu výstavbu vo veľmi krátkom čase na neúnosnom podloží s maximálnou elimináciou akéhokoľvek sadania. AuGeo pilóty sú staticky zatláčané do prostredia, bez vibrácii čo zaručuje, že každá pilóta má vopred stanovenú únosnosť. To tiež znamená, že celý system je možné prispôsobiť sa miestne základové podmienky. Pre viac informácií kontaktujte našich špecialistov.

Násypy na pilotách

Čo to je

Princíp založenia násypu na pilotách je v tom, že sa na povrchu neúnosných zemín vytvorí platforma, ktorá je podopretá statickými prvkami. Nezaťažuje stlačiteľné zeminy, aby bolo možné v čo najkratšom čase realizovať násypové teleso s minimálnym sadnutím. V našom systéme zakladania násypov na AuGeo pilótach je prenášaná únosnosť samotnou AuGeo pilótou. AuGeo pilóta je inštalovaná statickým zatlačením pažnice, bez vibrácii. Pilóta je ochránená pred agresívnym prostredím plastovou trubkou. Pretože všetko zaťaženie prenášajú pilóty, neúnosná zemina ostáva nezaťažená. 

Ako to funguje

Zaťaženie násypu sa prenáša na pilóty v spolupôsobení s roznášacou vrstvou z nesúdržného materiálu, ktorá vytvára prirodzený klembový efekt medzi pilótami. Roznášacia vrstva je vystužená vysokopevnostnou geosyntetikou, ktorá je uložená na hlavách pilót. Celý tento systém plne prenáša celkové zaťaženie od násypu. 

Prečo sa to používa

Násypy na pilotách sa používajú na obmedzenie reziduálneho sadnutia po výstavbe a uplatňujú sa v prechodových oblastiach mostov alebo pevných prvkov, kde nie je možné žiadne sadnutie. Systém sa používa aj vtedy, keď doba výstavby neumožňuje použiť konsolidačné riešenia. Systém AuGeo je z dôvodu použitia statickej tlačnej sily vhodný pre projekty v lokalitách, kde je prítomná existujúca infraštruktúra a budovy alebo infraštruktúra, ktoré nesmú byť vystavené vplyvom vibrácií a sadania. Vďaka vysokej produkcii, je možné v krátkom čase realizovať plochy bez sadania.

Oblasti použitia

Systém AuGeo sa používaá v následujúcich oblastiach:

  • Infraštruktúra: násypy na pilotách majú široké využitie v projektoch infraštruktúry ako sú železnice, cesty a dialnice
  • Stavebníctvo: AuGeo pilóty je možné použiť pre založenie vysoko zaťažených skladových plôch

Systém je vhodný pre nasledujúce typy zemín:

Ako prebieha realizácia

AuGeo pilóty sú inštalované na dopredu vyznačenom rastri z povrchu terénu. Pilóty sú inštalované pomocou špeciálne upravenej aplikačnej hlavice. Oceľová pažnica s podložkou, ktorá slúži ako rozšírená päta pilóty, je staticky zatláčaná do prostredia do požadovaného odporu. Zatláčanie sa vykonáva stálou rýchlosťou minimalizujúcou rozrušovanie podložia a nainštalovaných pilot. Po dosiahnutí požadovaného odporu sa do oceľovej pažnice vloží rúra (plastová). Oceľová pažnica sa vytiahne a plastová rúra ostáva v podloží. Rúra je odrezaná na potrebnú niveletu, osadí sa výstužný armokoš a následne je vyplnená betónom vrátane hlavy pilóty. Po dostatočnom vytvrdnutí betónu sa priestor medzi pilótami vyplní pieskom a na hlavy pilot sa položí geosyntetikum podľa projektu. Priestor sa vyplní vhodným kamenivom a obalí sa.